Projecte

Què és el projecte HEBE?

El Projecte HEBE és una recerca que se centra en l’empoderament juvenil. Vol aprofundir en aquest concepte, en les implicacions que comporta, en com ho viuen els joves i en el treball que fan o poden fer els educadors i educadores a través dels diferents programes i serveis adreçats als joves amb aquesta finalitat.

El Projecte HEBE està liderat per la Universitat de Girona i en l’equip de recerca hi participen investigadors i investigadors de quatre universitats més: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Madrid. Aquest treball compte amb el finançament del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Ref.: EDU2017-83249-R).

El concepte d’empoderament juvenil

El concepte d’empoderament juvenil amb el que es treballa en aquesta recerca insisteix en la idea de no responsabilitzar d’aquest procés al jove individualment o als joves col·lectivament, així com tampoc compartir aquesta responsabilitat només amb la comunitat. Creiem que les polítiques públiques són en bona part responsables de les possibilitats d’empoderament que els i les joves tenen a l’abast, perquè d’elles en depenen en bona part els recursos, serveis i programes que poden limitar o potenciar les seves capacitats i, en definitiva, les seves oportunitats d’empoderament.

En la recerca es realitza un extens treball d’anàlisi documental sobre l’empoderament juvenil (Úcar, Jiménez-Morales, Soler, Trilla, 2016), a partir del qual es formula una definició pròpia i es presenta un model pedagògic sobre els espais, moments i processos d’empoderament juvenil (Soler, Trilla, Jiménez-Morales, Úcar, 2017). El nucli essencial de la idea d’empoderament es refereix a dues capacitats diferents però successives: la capacitat de decidir i la capacitat d’actuar de forma conseqüent amb el que s’ha decidit.

Per tal que aquestes capacitats es puguin dur a la pràctica i exercir-se, s’han de donar almenys dues condicions necessàries:

Que el jove tingui determinades capacitats internes, personals o psicològiques (coneixements, actituds, aptituds, valors, habilitats). Aquesta condició està supeditada essencialment a l’educació.
Que l’entorn en què es desenvolupa el jove possibiliti que aquest pugui decidir i dur a terme la seva decisió. Aquesta condició està supeditada a aspectes polítics, econòmics, legals, materials, i també a aspectes com les normes, pressions socials, estereotips, modes, etc.
La definició que concreta i sintetitza la nostra idea d’empoderament és la següent:

“És el procés que incrementa les possibilitats que una persona pugui decidir i actuar de forma conseqüent sobre tot allò que afecta la seva pròpia vida, participar en la presa de decisions i intervenir de forma compartida i responsable pel que fa a la col·lectivitat de la qual forma part. Això requereix dues condicions: que la persona vagi adquirint i desenvolupant una sèrie de capacitats personals i que el medi li faciliti exercir efectivament tals capacitats ” (Soler, Trilla, Jiménez-Morales i Úcar, 2017, pàg. 22).

Objectius

El Projecte HEBE s’inicia el 2014 i des d’aquell moment s’està treballant en diferents objectius:

  • Definir i identificar quins són els espais, moments i processos que intervenen en l’empoderament dels joves.
  • Identificar els factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil a través de l’anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors i educadores.

Els primers anys de la recerca es van centrar en el primer d’aquests objectius, partint fonamentalment dels relats i les mateixes experiències juvenils. En l’actualitat la recerca està aprofundint més en el segon dels objectius, a partir de la mirada i la capacitat analítica dels educadors que treballen amb els joves.

Algunes de les preguntes actuals que volem respondre són: Com es pot potenciar l’empoderament juvenil des de diferents espais socioeducatius? Quins són per als educadors els elements potenciadors de l’empoderament juvenil? Quines dificultats i limitacions troben els educadors en l’acompanyament que realitzen en els processos d’empoderament juvenil? Són efectius els processos educatius que es fomenten des de les administracions i les polítiques públiques per donar poder als joves?

Metodologia de la investigació

Per assolir els objectius d’aquest projecte, la recerca s’estructura a partir de diferents línies d’acció en les quals s’aplica un enfocament metodològic mixt: eines metodològiques quantitatives i qualitatives.

S’ha profunditzat en el concepte d’empoderament a través de l’anàlisi teòric del terme. S’ha aplicat un qüestionari als joves sobre la seva perspectiva respecte l’empoderament. També s’han fet lectura de relats de vida de grups de joves, l’anàlisi dels resultats per a la confecció d’una bateria d’indicadors d’empoderament i, finalment, el Taller de Pedagogia Audiovisual que ha donat peu a la creació del webdoc Projecte HEBE.

El Projecte HEBE s’inicia a partir dels joves. S’ha aplicat un qüestionari a una mostra de 890 jovesper tal d’aprofundir en els espais, moments i processos que, segons els mateixos joves, intervenen i determinen les seves capacitats d’agència, autonomia i, en definitiva, empoderament. S’han fet quatre processos d’avaluació participativa amb joves, per tal de conèixer les seves experiències i opinions sobre els processos d’empoderament i s’ha recollit també el relat de vida de sis joves. Aquest material ha servit també per contrastar i validar una proposta d’indicadors d’empoderament.

S’ha impartit un taller de formació audiovisual i llenguatge fílmic a un grup de joves seleccionat, perquè poguessin expressar la seva idea d’empoderament juvenil, a partir de peces audiovisuals. Aquest taller ha donat lloc al Web.doc HEBE (documental interactiu sobre l’empoderament juvenil) amb una metodologia participativa d’investigació sobre l’empoderament i la creació d’una plataforma interactiva per compartir les experiències d’empoderament.

En la fase actual els subjectes d’estudi són els educadors (els professionals de la intervenció educativa que treballen amb joves: professors, educadors socials, pedagogs, educadors de carrer, animadors socioculturals, etc.). El treball actual s’estructura en tres línies de recerca:

  • Es treballa amb el relat d’educadors a partir de l’anàlisi de diaris de camp i peces audiovisuals.
  • S’aplica un qüestionari on-line a una mostra intencional d’educadors per tal de conèixer com es treballa l’empoderament dels joves.
  • Es despleguen els indicadors d’empoderament en una rúbrica per a l’avaluació d’accions i programes d’empoderament juvenil.

Resultats de la recerca

Els resultats del Projecte HEBE han de servir per generar coneixement entre els educadors i per identificar els elements que millor satisfan les necessitats d’empoderament dels joves. A més, han de contribuir a la presa de decisions en diferents àmbits de les polítiques públiques.

Entre alguns dels resultats concret val la pena esmentar:

  • L’aportació científica que es pot consultar en l’apartat de divulgació d’aquesta web.
  • El web.doc HEBE. Un documental interactiu en el que un grup de joves comparteix la seva experiència sobre processos, espais i moments d’empoderament al llarg de la seva joventut. Conté també un taller de pedagogia audiovisual com una experiència empoderament juvenil i com un espai de creació.
  • La rúbrica per a l’avaluació d’accions i programes d’empoderament juvenil. L’eina parteix de nou dimensions, de les que se’n despleguen 27 indicadors, que són rubricats per tal de facilitar el seu anàlisi i posterior valoració per part dels equips educatius que vulguin aprofundir en l’empoderament juvenil.