Projecte previ

Què és el projecte HEBE?

El Projecte HEBE és una recerca que se centra en l’empoderament juvenil. La línia d’investigació es va iniciar l’any 2010 amb un projecte centrat en l’avaluació participativa d’accions comunitàries com a metodologia d’empoderament personal i comunitari (Ref.:EDU2010-15122). En la convocatòria del 2013 la investigació va posar el focus en els joves i els seus espais, moments i processos d’empoderament (Ref.:EDU2013-42979-R) i el 2017, la recerca va donar continuïtat a aquest darrer projecte identificant, a més, els factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil (Ref.:EDU2017-83249-R).

El Projecte HEBE està liderat per la Universitat de Girona i en l’equip de recerca hi han participat investigadors i investigadores de quatre universitats més: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Madrid.

El concepte d’empoderament juvenil

La definició que concreta i sintetitza la nostra idea d’empoderament és la següent:

“És el procés que incrementa les possibilitats que una persona pugui decidir i actuar de forma conseqüent sobre tot allò que afecta la seva pròpia vida, participar en la presa de decisions i intervenir de forma compartida i responsable pel que fa a la col·lectivitat de la qual forma part. Això requereix dues condicions: que la persona vagi adquirint i desenvolupant una sèrie de capacitats personals i que el medi li faciliti exercir efectivament tals capacitats ” (Soler, Trilla, Jiménez-Morales i Úcar, 2017, pàg. 22).

Objectius

El Projecte HEBE, en les recerques del 2014 i del 2017, s’ha centrat en treballar els següents objectius:

  • Definir i identificar quins són els espais, moments i processos que intervenen en l’empoderament dels joves.
  • Identificar els factors potenciadors i limitadors de l’empoderament juvenil a través de l’anàlisi de discursos i pràctiques d’educadors/es i educadores.

A l’inici, la recerca es va centrar en el primer d’aquests objectius, partint fonamentalment dels relats i les mateixes experiències juvenils. Posteriorment, es va aprofundir en el segon dels objectius, a partir de la mirada i la capacitat analítica dels educadors/es que treballen amb els joves.

Algunes de les preguntes a les quals vam voler donar resposta són: Com es pot potenciar l’empoderament juvenil des de diferents espais socioeducatius? Quins són per als educadors/es els elements potenciadors de l’empoderament juvenil? Quines dificultats i limitacions troben els educadors/es en l’acompanyament que realitzen en els processos d’empoderament juvenil? Són efectius els processos educatius que es fomenten des de les administracions i les polítiques públiques per donar poder als joves?

Metodologia de la investigació

Per assolir els objectius d’aquest projecte, la recerca es va estructurar a partir de diferents línies d’acció en les quals es va aplicar un enfocament metodològic mixt: eines metodològiques quantitatives i qualitatives.

Es va profunditzar en el concepte d’empoderament a través de l’anàlisi teòric del terme. A partir de l’aplicació d’un qüestionari als joves sobre la seva perspectiva respecte l’empoderament i també realitzant una lectura de relats de vida de grups de joves, a més de l’anàlisi dels resultats per a la confecció d’una bateria d’indicadors d’empoderament i, finalment, a través del Taller de Pedagogia Audiovisual que va donar peu a la creació del webdoc Projecte HEBE.

En un primer moment, el projecte HEBE es va iniciar a partir dels joves. L’aplicació del qüestionari a una mostra de 890 joves ens va servir per aprofundir en els espais, moments i processos que, segons els mateixos joves, intervenen i determinen les seves capacitats d’agència, autonomia i, en definitiva, d’empoderament. D’aquesta recollida d’informació es van extreure resultats quantitatius i qualitatius, que poden ser consultats en els articles pertinents. Es van fer quatre processos d’avaluació participativa amb joves, per tal de conèixer les seves experiències i opinions sobre els processos d’empoderament i es va recollir també el relat de vida de sis joves. Aquest material ha servit també per contrastar i validar una proposta d’indicadors d’empoderament, així com la creació d’articles i altres materials de divulgació que podreu trobar aquí.

En un segon moment, els subjectes d’estudi van ser els educadors i educadores (els professionals de la intervenció educativa que treballen amb joves: professors/es, educadors/es socials, pedagogs/es, educadors/es de carrer, animadors/es socioculturals, etc.). en aquest cas, el treball es va estructurar al voltant de tres línies de recerca:

  • Es va treballar amb el relat d’educadors/es a partir de l’anàlisi de diaris de camp i peces audiovisuals.
  • L’aplicació d’un qüestionari on-line a una mostra intencional d’educadors/es per tal de conèixer com es treballa l’empoderament dels joves.
  • El desplegament dels indicadors d’empoderament en una rúbrica per a l’avaluació d’accions i programes d’empoderament juvenil.

Resultats de les recerques anteriors

Els resultats del Projecte HEBE van servir per generar coneixement entre els educadors/es i per identificar els elements que millor podien satisfer les necessitats d’empoderament dels joves. A més, van contribuir a la presa de decisions en diferents àmbits de les polítiques públiques.

Entre alguns dels resultats concrets val la pena esmentar:

  • L’aportació científica que es pot consultar en l’apartat de divulgació d’aquesta web.
  • El web.doc HEBE. Un documental interactiu en el que un grup de joves comparteix la seva experiència sobre processos, espais i moments d’empoderament al llarg de la seva joventut. Conté també un taller de pedagogia audiovisual com una experiència empoderament juvenil i com un espai de creació.
  • La rúbrica Hebe per a l’avaluació d’accions i programes d’empoderament juvenil. L’eina parteix de nou dimensions, de les que se’n despleguen 27 indicadors, que són rubricats per tal de facilitar el seu anàlisi i posterior valoració per part dels equips educatius que vulguin aprofundir en l’empoderament juvenil.